زروب http://zarweb.ir 2020-12-31T09:47:53+01:00 Links for 2017-03-30 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/EDFrfzkOxUs/ehsanm942017-03-31T00:00:00-07:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/EDFrfzkOxUs" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2017-03-30Links for 2016-11-21 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/5yL--HNOa_E/ehsanm942016-11-22T00:00:00-08:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/5yL--HNOa_E" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-11-21Links for 2016-11-10 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/8c75_4PNpLU/ehsanm942016-11-11T00:00:00-08:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/8c75_4PNpLU" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-11-10Links for 2016-10-12 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/DPCZU8xFifw/ehsanm942016-10-13T00:00:00-07:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/DPCZU8xFifw" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-10-12Links for 2016-10-05 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/PQSiYmC-uF8/ehsanm942016-10-06T00:00:00-07:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/PQSiYmC-uF8" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-10-05Links for 2016-07-26 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/D1WOZ4ZJbYo/ehsanm942016-07-27T00:00:00-07:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/D1WOZ4ZJbYo" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-07-26Links for 2016-07-17 [del.icio.us]http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/GrWIxAQU4-c/ehsanm942016-07-18T00:00:00-07:00<ul> <li><a href="https://shop.icio.us/sales/the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera?utm_source=del.icio.us&utm_medium=referral&utm_campaign=the-limited-edition-black-hawk-drone-hd-camera">Sponsored: 64% off Code Black Drone with HD Camera</a><br/> Our #1 Best-Selling Drone--Meet the Dark Night of the Sky!</li> </ul><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/GrWIxAQU4-c" height="1" width="1" alt=""/>http://del.icio.us/ehsanm94#2016-07-17 text/html 2015-01-24T04:04:57+01:00 zarweb.ir احسان روزنوشت های من در مُخی دات آی آر http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/zNkB87oYb9s/278 سلام دوستان.<br>از این پس در <a href="http://mokhi.ir/" target="" title="">مخی</a> می نویسم.<br>از همراهیتان خوشحال می شوم. :)<br><br><div align="center"><img src="http://mokhi.ir/wp-content/uploads/2015/01/blog.png" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right">زروب تمام نشدنی است.<br>انشاالله با طرحی نو مجدداً شروعی قدرتمند خواهد داشت.<br></div></div><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=zNkB87oYb9s:OxgCwIHZurQ:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/zNkB87oYb9s" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/278 text/html 2014-11-17T13:59:35+01:00 zarweb.ir احسان می گوید بنویس! http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/DFvbc8pO4zs/277 *** می گوید بنویس! منی که بین نوشته هایم فاصله ایست تأمل برانگیز؛ هشت، هشت، دو و دو!<br>رقم هایی به سال که اگر جمعشان کنی به بیست میرسد؛ بیست سالگی و هزار دغدغه ی فکری و ذهنی و اجتماعی. سیاست را که وقتی به "دو هشت" رسید چندان به آن فکر نمی کنم، اگر چه نمی شود هیچ به یادش نبود.<br>&nbsp;<br>*** نوجوانی با آرزوهایی سر به فلک کشیده، پر تلاش، درسخوان، سر به زیر، با حیا و مهیا!، با رؤیاهایی زیبا و مجدداً آرزوهایی سر به فلک کشیده. اگر چیزی از قلم نیفتاده باشد آن روزها من بودم و اینها. این روزها من هستم و ... شاید این "من"، "من" نباشد. این "من" تنبل آزار دهنده است اگر چه هنوز "همان" باشد اما تنبل شده است؛ این من همان است که تنبل شده است! باشد که نپاید یا اگر بهتر بگویم "باید" که نپاید.<br><br>*** می گفتند زور بزنید و&nbsp; بروید دانشگاه که بقیه اش آسان است و "کویت"!<br>همان موقع در جواب میگفتم: "نه تازه اول راه است و آغاز کار!"<br>هیچگاه فریب این حرف را نخوردم که قرار باشد شب امتحان های پایان ترم و میانی به حماقت و سادگی آن روزهایم بخندم و گویندگانش را ملامت کنم.<br><br>*** دانشگاه ...<br><br>*** خوابگاه... چیزی که هیچ گاه با من کنار نیامد یا شاید من با او کنار نیامدم. هر چه می کشیم از دست این عدم تفاهم ها و عدم توافقات است.<br>توافق است دیگر! اگر بشود خوب میشود، چه توافق من با خوابگاه [ که نشد که نشد]، چه توافق ایران با 1+5! فرقی ندارد. توافق است دیگر!<br><br>*** دانشگاه...<br><br>***تهران. یاد آن پنجشنبه شب بارانی ترم اول بخیر. تنهای تنها با لباسی نچندان مناسب سرما، دیوانه وار... پارک شهر را برای اولین بار دیدم و آن درخت سبز شده در آن گودیش را! خرگوش ها و طاووس ها و طوطیانش را.<br>آن شب که موش آب کشیده بودم و هر جایم را که میچلاندی آب سرازیر شدن همانا و سبک تر شدن من همانا!<br>یاد مسجد&nbsp; آن شب هم بخیر . روز شما هم بخیر. شب تان هم... و لحظه هاتان... <br>همه چیز "بخیر"ش خوب است. مهم ترینش "عاقبت"<br><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=DFvbc8pO4zs:Y9vGd-n67yY:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/DFvbc8pO4zs" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/277 text/html 2014-07-28T12:24:55+01:00 zarweb.ir احسان داستانک: قصه ی عروسک ها http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/TTMYoxI9Lrw/276 <font size="2">گهگاه برای خودم می نویسم.<br>حال این روزهای زمین خوب نیست.<br>آن چه که خواهید خواند روایتی است از حال این روزهای زمین...<br><a href="http://zarweb.persiangig.com/short_story/%D9%82%D8%B5%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%20%D9%87%D8%A7.pdf/download" target="" title="">«شهر عروسک ها» </a>اولین تجربه ی داستان نویسی من است.<br><br><i><b><a href="http://zarweb.persiangig.com/short_story/%D9%82%D8%B5%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%20%D9%87%D8%A7.pdf/download" target="" title="">دانلود داستانک «شهر عروسک ها» در قالب pdf</a></b></i><br><br>قسمتی از این داستان کوتاه را در زیر می توانید بخوانید (لطفا از ارائه ی نظرات خود در مورد آن دریغ نفرمایید)؛</font><br><br><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">دخترک با خواهرک و بچه­ های همسایه در کوچه بازی می­ کند. مادرک همیشه نگران است. قلبش مریض است. با دست چپش پرده را پشتش جمع می­ کند و به دیوار تکیه می­ دهد. امروز هم مضطرب است. همیشه از دیدن شادی دخترک و خواهرک امیدی در دلش زنده می­ شود. او تحقق آرزوهای بر باد رفته­­ ی خود را در دخترک می­ بیند؛ آزادی، زندگی­ ای آرام، بدون هرگونه دغدغه و اضطراب.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">مادرک دست راستش را روی قلبش می­ گذارد و می­ فشارد تا شاید درد قلبش تسکین یابد.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">صدای باز شدن در به گوش می­ رسد و مادرک را ناخودآگاه به&nbsp; یاد پدرک می­ اندازد. انگار همین چند روز پیش بود که با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند. چه زود گذشت.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">انگار همین دیروز بود که دخترک به دنیا آمده بود و همگان برای گفتن تبریک به مادرک و پدرک به خانه­ شان آمده­ بودند و پایکوبی می­ کردند. به راستی که چه لحظات شادی بود. روزی که مادرک، مادرک شد و پدرک، پدرک نام گرفت. چه کوتاه بود و چه سریع گذشت. مادرک همچنان غرق در افکار خود است. در نظرش &nbsp;فاصله­ ی آن شادی بی­ حد و حصر تا آن اتفاق حتی به اندازه­ ی یک پلک به هم زدن هم نشده بود.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">قلبش را محکم­ تر می­ فشارد. قرص­ های قلبش تمام شده است و دکتر می­ گوید که دیگر در شهر دارویی نمانده.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">اتفاقی دردناک بود. آن روز تازه دخترک آموخته بود که دست و پا شکسته «بابا» بگوید. دست و پا شکسته اما شیرین، طوری که با هر بار شنیدن آن پدرک تمام خستگیش را از یاد می­ برد و انرژی­ ای فوق­ العاده می­ گرفت. پدرک هم مانند مادرک آرزوهای بزرگی برای دخترک داشت. او را بسیار دوست می­ داشت و هرگاه که خانه بود، دخترک رهایش نمی­ کرد.</p><p style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; "></p><p dir="rtl" class="_5wj-" style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">آن روز پدرک دیر کرده بود ....</p><br><font size="2"><i><b><a href="http://zarweb.persiangig.com/short_story/%D9%82%D8%B5%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%20%D9%87%D8%A7.pdf/download" target="" title="">دانلود ادامه ی داستانک «شهر عروسک ها» در قالب pdf</a></b></i></font><br><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=TTMYoxI9Lrw:jgXRC1O-0-0:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/TTMYoxI9Lrw" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/276 text/html 2014-05-05T16:07:00+01:00 zarweb.ir احسان (گزارش برخط) جشن 25 سالگی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات اطلاعات دانشگاه امیر کبیر http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/l5fbPJeTiU8/274 دیروز دانشجوهای دانشکده حال و هوای خاصی داشتند، همه منتظر بودند، منتظر شروع اتفاقی دوست داشتنی، رویدادی که همکاری ها برای برگزاریش از چندین ماه پیش کلید خورده بود؛ گردهمایی بزرگ فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشن بیست و پنج سالگی دانشکده.<br>قسمت بسیار زیادی از هماهنگی ها، پیگیری ها و تدارکات این برنامه ی بزرگ برعهده ی شورای صنفی و انجمن علمی دانشکده بود و به حق که تلاششان قابل تقدیر و ستودنی است.<br><div align="center"><img src="http://ceit.aut.ac.ir/autcms/res/upload/computer-engineering/common/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%2025.jpg" alt="گردهمایی بزرگ فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right">به جز مهندس جهانشاهی که از دانش آموختگان پلیمر دانشگاه بودند، کل دست اندرکاران، مجریان و حتی پیانو نواز و خواننده ی برنامه، دانش آموخته ی دانشکده ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات بودند.<br><br>مجریان برنامه:<br>مهندس آرش آرمون ورودی 81 سخت افزار<br>مهندس هادی ورودی 87 فناوری اطلاعات<br><br><b>"ای ایران ایران" و "گل مریم"</b><br>از بخش های عالی برنامه که بخش عظیمی از آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه را یک پارچه به قیام کردن واداشت؛ اجرای دو قطعه از زنده یاد استاد محمد نوری توسط یکی از شاگردان ایشان، تک غیر کامپیوتری حاضر در مراسم، با همراهی آوای پیانوی مهندس پژمان کلانتری و هم صدایی(!) مهندس رضا رجایی بود.<br><br><b>*بخش های خاص و متنوع برنامه<br></b><ul><li>ضبط و پخش کلیپ هایی از دانش آموختگان دانشکده که امروز در دانشگاه های اقصی نقاط جهان در&nbsp; حال تحصیل اند. از کانادا و آمریکا گرفته تا آلمان و ژاپن و ...</li><li>مرور بر خاطرات 25 ساله در قاب تصویر</li><li>خاطره گویی اساتید و فارغ التحصیلان</li><li>پخشِ کلیپِ طنزِ عالیِ تاریخچه ی کامپیوتر ساخته ی چندی از دانشجویان دانشکده</li></ul><b>از حواشی برنامه که از درون جمعیت قابل مشاهده بود نیز</b>:<br><ul><li>پر شدن صندلی های آمفی تئاتر از دقایقی قبل از شروع برنامه و اضافه کردن تعدادی صندلی به آن ولی با همه ی این ها گروهی ایستاده مراسم را دنبال کردند.</li><li>بیرون رفتن تعدادی از دانشجویان در خلال گپ و گفت بین اساتید و فارغ التحصیلان، علیرغم اصرار آقای آرمون که بشینید که من ایستاده ام!!<br></li><li>فریاد شام برخواسته از بین(یا بهتر بگویم؛ دل) جمعیت!</li><li>رأی گیری مجریان برای حذف بخشی از برنامه برای رسیدن به برنامه شام، که بحمدالله دسیسه شان خنثی شد! (<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">) ناگفته نماند که ساعت حدود 10 شب است و چهار ساعت از شروع برنامه گذشته است! کماکان آمفی تئاتر پر است و برنامه لذت بخش...<br></li><li>از بس خاطره ی اردو شنیدیم، دلمان خواست!</li><li>و شامی که در سلف خواهران سرو شد.<br></li></ul>از تصمیماتی که در این مراسم گرفته شد، راه اندازی انجمنی برای برقراری ارتباط بین دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید بود.<br><br>در انتهای برنامه کیک 25 سالگی دانشکده توسط ریاست دانشکده و چندی از اساتید برش داده شد. تقدیم به شما:<br><br><div align="center"><img src="http://zarweb.persiangig.com/pic/CEIT_cake.jpg" alt="کیک 25 سالگی دانشکده ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br>و آخرین بسته ی یادبود مراسم که به من رسید <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><br><div align="center"><img src="http://zarweb.persiangig.com/pic/yadBood.jpg" alt="یادبود گردهمایی بزرگ دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر و جشن 25 سالگی آن" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center">لحظات برنامه را می توانید در توئیت های زنده ام دنبال کنید:<br><br>&nbsp;<a href="https://twitter.com/ehsanm94" target="" title=""><img src="http://zarweb.persiangig.com/pic/images.jpg" alt="مراسم را در توئیتر دنبال کنید" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><div align="right"><a href="http://ceit-ssc.ir/" target="_blank" title="">وبسایت انجمن علمی دانشکده</a><br>برنامه ی پیش رو: همین آخر هفته؛ <a href="http://ceit-ssc.ir/325.html" target="" title="">ششمین جشنواره لینوکس امیرکبیر</a><br><br><div align="center"><a href="http://ceit-ssc.ir/assets/uploads/2014/05/aaa.jpg" target="" title=""><img src="http://zarweb.persiangig.com/pic/ceit_linux_festival.jpg" alt="ششمین جشنواره لینوکس امیرکبیر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div></div></div></div><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=l5fbPJeTiU8:VmHWY3pQrRo:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/l5fbPJeTiU8" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/274 text/html 2014-05-03T16:28:05+01:00 zarweb.ir احسان اولین وبلاگ فارسی و رعایت فاصله ها http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/K-73pdWOBvE/273 امشب به اولین وبلاگ فارسی سر زدم، ملاقاتی پس از چندین و چند سال! وبلاگ <a href="http://www.globalpersian.com/salman/weblog.html" target="" title="">سلمان </a>جریری که در 16 شهریور 80 پای <a href="http://www.globalpersian.com/archive/010901.html" target="_blank" title="">وبلاگ </a>را به وب فارسی باز کرد.<br><br>سلمان جریری بر این اعتقاد است که <a href="http://www.globalpersian.com/archive/dynamic/042903.html" target="" title="">باید فاصله ها را رعایت کرد</a>؛ "در رانندگی، صفها، وبلاگها، روابط اجتماعی و نوشته هامون انقدر به همدیگه نلولیم و نپیچیم و فاصله ها را رعایت کنی[م]"<br>ولی خب مگر غیر از این است که وبلاگ، این روزها، با فراگیر شدن وب2 و پیشرفت روز به روز آن، خود را با شرایط جدید وفق داده است. من وبلاگ را به تعامل با مخاطبش شناخته ام یا اگر بخواهم بهتر بگوبم اینگونه آن را فراگرفته ام. هر چند که این جا پس از دو سه سالی که نبوده ام مخاطب چندانی ندارد و من هستم و افکار خودم و باز من! همچون پژواک صدا در کوهستان که خودم به خودم ختم می شوم!<br>همان شرایطی که شما در وبلاگ تان با حذف قابلیت نظردهی برای همان تحقق "رعایت فاصله ها" انجام داده اید و این جا خود به خود تحقق یافته است و انشاالله که دیری نپاید و این سکوت به زودی شکسته شود! :|<br><br>نظر شما بسیار محترم است. من نیز صرفاً نظر خودم را بیان کردم. حمل بربی ادبی و&nbsp; <i>لولیدن و پیچیدن</i> نگذاریدش.<br><br>سومین پست آقای جریری در سومین روز تولد اولین وبلاگ فارسی (18شهریور) بسیار جالب است؛ مطلبی درمورد globalization یا جهانی شدن، آنجا که به از جایی نا معلوم لطیفه ای نوشته اند: <br><div align="left">?<font style="direction: ltr;" face="Arial" size="2">Q) What is Globalization </font><br></div><div align="left"><font style="direction: ltr;" face="Arial" size="2"> An English princess (Princess Diana) with an Egyptian boyfriend, uses Norwegian mobile telephone, crashes in a French tunnel in a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian driver, who was high on Scottish whiskey, followed closely by Italian Paparazzi, on Japanese motorcycles, treated by an American doctor, assisted by Filipinos para-medical staff, using Brazilian medicines, dies. This is what we called Globalization<br><br></font><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نظر شما در مورد رعایت فاصله بین وبلاگ ها و مخاطبانشان چیست!؟</font></font><br><br><br>پ.ن: شاید بهتر بود چیزی نمی گفتم! آقای جریری شما واقعا برای من و همه ی وبلاگ نویسان فارسی ( که البته به هیچ وجه در حال حاضر خودم را حتی جزء کوچکی از آن جامعه ی بزرگ و پویا نمیدانم) محترم هستید و این پست را صرفاً به عنوان یک کنجکاوی و تلاش برای یافتن سؤالم بدانید که چرا!؟ فاصله بین نویسنده و خواننده چرا؟ و جسارت بنده را ببخشید و حمل بر بی ادبی نگذاریش...<br>پ.ن2: الآن حدسی به ذهنم خطور کرد؛ شما معتقدید که امروزه چیزی که از آن به عنوان وبلاگ یاد می شود در حقیقت وبلاگ (وب+لاگ) نیست، آن که جاییست برای انتشار افکار بلاگر و صرفاً همان افکار بدون آلودگی و بحث های حاشیه ای! (<a href="http://www.globalpersian.com/archive/040511.html" target="" title="">یک نامه</a>+)<br>پ.ن3: با آرزوی موفقیت برای شما و موفقیت وبلاگ دوست داشتنی و&nbsp; متمایز و کهنه کارتان در <a href="https://thebobs.com/english/category/2014/best-blog-2014/" target="" title="">«مسابقه جهانی دویچه وله»</a> :)<br><br>پ.ن4: شاید بگویید اینجا به هیچ وجه وبلاگ نیست! من نیز می گویم : اینجا به تمامی وجوه "امروز_14اردیبهشت" "باز" یک وبلاگ شده است. ;)<br></div><font style="direction: ltr;" face="Arial" size="2"> </font></div><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=K-73pdWOBvE:wobCX1EpgCs:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/K-73pdWOBvE" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/273 text/html 2014-03-20T16:21:50+01:00 zarweb.ir احسان عـــــید http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/BYXkICDCBa0/272 سلام<br>به صورت کاملا ساده:<br>عیدتون مبارک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><br><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=BYXkICDCBa0:M8FkbMSiGiY:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/BYXkICDCBa0" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/272 text/html 2014-03-16T16:42:16+01:00 zarweb.ir احسان سلام! http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/-dmarb5vOmc/271 <font size="2">سلام، سلام، سلام؛ به دنیا، به وبلاگ، به خودم و درودی ویژه به تو!<br><br>برگشتم! بعد از 3 سال برگشتم و برایم چه سخت بود این دوری، حتما برای تو هم سخت بوده، حتی بیشتر از من! چون در این مدت بد قولی ها و بی وفایی هایم را به نظاره نشسته بودی. گفته بودم که خداحافظیم با تو، پایان همراهیمان با هم نخواهد بود. پس باز آمدم تا دوباره با هم باشیم و&nbsp; لحظاتی بسیار شیرین تر از گذشته را تجربه کنیم. دوستان جدیدی پیدا کنیم و اتفاقات خوشی را دامن بزنیم. پس ببخش 3 سال کم مهریم را و 1.5 سال بدقولیم را.<br><br>دیدنت انتخاب نبود، اتفاق بود. اتفاقی دلچسب و گوارا، ترک کردنت اتفاق نبود، انتخاب بود. انتخابی تلخ و ناگوار<br>و اما بازگشتم عهدیست. عهدی ثابت و استوار<br><br>و چه خوش که این دیدار دوباره مان و تجدید خاطرات تلخ و شیرین گذشته مان در آخرین ساعات دهه ی دوم زندگی من و در آستانه ی فرا رسیدن زادروز تو رقم خورد.<br>وداعم با تو سخت بود. تلخ بود. اصلا زهر بود! حتما دلیلش را همان روز فهمیدی.<br><br>ببخشید ولی گاهی فکر می کنم این دوری بسیار با ارزش بود؛ از جهتی به هدفی که داشتم رسیدم و مهمتر از آن، دلتنگیم برای تو بود که باعث شد قدر تو را و لحظات با هم بودنمان را بسیار بیشتر بدانم.<br>ولی این دوری باعث غریبگی من با "خودم" شد، کمی از خود بیگانگی، تنهایی و بسیاری سکوت!<br><br>با تصمیم یک جانبه ی من تو هم تنها شدی، غمگین و غبار آلوده، ولی به روزهای طلایی مان برخواهیم گشت و با کمک دوستانمان طراوت و سرزندگی به ما برخواهد گشت.<br><br>تابستان 89 بهترین لحظات را با هم تجربه کردیم، آن روزها بحث های نویی می کردیم و بازخوردهای جالبی از حرف هایمان می گرفتیم. یک روز تصمیم گرفتیم که با چندی از همشهریان دور هم بنشینیم و فکرهایمان را روی هم بریزیم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. به هر زحمتی بود جمع شدیم و حرف زدیم و ..<br>ولی .... ولی من تنهایت گذاشتم و تو ماندی و خودت. تو ماندی و سری پر از ایده های نو و تو ماندی و من که از کرده ی خود پشیمان بودم و در بازگشتم مضطرب و&nbsp; دو دل!<br><br>اما حال هستم. برگشتم که بمانم. آمدم که "فلک را سقف بشکافیم" تا این که " طرحی نو در اندازیم".<br><br>سلام، سلام، سلام؛ به «زر وب»، به خودم و به شما و درودی ویژه به تویی که منتظرم بودی :)<br>زروب سلام! دنبال کننده ی زروب سلام. دوستان زروبی سلام :)<br><br><font size="1">پ.ن: زروب! خیلی به هم ریختی ها! ایشالله هر چی زودتر درست و شیکت میکنم، مثل سابق ;)<br><font color="#CC33CC"><b>پ.ن2:</b></font> نگفتم از دوستای خوبی که با هم زروب رو زروب کردیم؛ معین جان عزیز که&nbsp; الحق و الانصاف خیلی براش زحمت کشید و زروب قدرشو می دونه و همچنین ی صاعقه ی کوچیک به اسم کینگ محسن! زروب شما رو یادش نرفته دوستان...<br></font></font><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=-dmarb5vOmc:EwRo2bg7pMU:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/-dmarb5vOmc" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/271 text/html 2011-03-19T07:09:04+01:00 zarweb.ir احسان ایستادن، پایان نیست... آغازی متفاوت در پیش است! http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/sJhbs_opLD4/270 <div style="text-align: center;"> &nbsp;<font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><img src="http://www.onislam.net/english/oimedia/onislamen/images/mainimages/locked%20door.jpg?iact=hc&amp;vpx=444&amp;vpy=299&amp;dur=835&amp;hovh=226&amp;hovw=223&amp;tx=103&amp;ty=134&amp;ei=wIaETYugEIyUtwfwxbjVBA&amp;oei=ooWETfj1PKq40QGgvKTkCA&amp;page=1&amp;tbnh=126&amp;tbnw=141&amp;start=0&amp;ndsp=17&amp;ved=1t:429,r:14,s:0" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چند ماهی است كه بدون اطلاع، نمینویسم.<br>این آخر سال موجی از ترك نوشتن وبلاگی قشری از وبلاگ نویسان را فراگرفته. نمی دانم چرا؟<br>ننوشتن من به معنای پایان كار زروب نیست بلكه توقفی در كار است و مجدد شروع خواهد شد.<br>گهگاه در سایت های اجتماعی پرسه میزنم،‌اگر مایل به دنبال كردنم بودید،‌ از لینك های زیر استفاده كنید.<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><a href="http://feeds2.feedburner.com/zarweb" target="" title=""><img src="http://www.bia2marja.persiangig.com/marja/rss.gif" alt="خوراك من" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/ehsanm94" target="" title=""><img style="width: 126px; height: 126px;" src="http://homepages.baylor.edu/texascollection/files/2011/03/facebook-icon-big.png" alt="پروفایل فیس بوك من" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.delicious.com/ehsanm94" target="" title=""><img style="width: 120px; height: 120px;" src="http://www.smashingshare.com/wp-content/uploads/2010/11/delicious-icon.png" alt="لینك های خوش مزه ی من" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">حدود 1.5 سال دیگه به وبلاگ نویسی برخواهم گشت اما متفاوت و با دستی پر از سوغات سفر!<br></span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><img style="width: 493px; height: 368px;" src="http://naturewallpaperblog.net/images/spring%20wallpaper%20backgrounds/spring%20wallpaper%20backgrounds-spring-creeper_1600_x_1200.jpg?ei=K46ETe6rO4WUtwe9ocnEBA&amp;iact=hc&amp;vpx=556&amp;vpy=282&amp;dur=405&amp;hovh=146&amp;hovw=194&amp;tx=156&amp;ty=41&amp;oei=5I2ETZieEdOH0QHhxeXQCA&amp;page=5&amp;tbnh=133&amp;tbnw=194&amp;start=48&amp;ndsp=12&amp;ved=1t:429,r:6,s:48" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پیشاپیش <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">بهار 90</span> مباركتان باد. سالی پر اندیشه و پربار داشته باشید.</span></font><br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سپاس از صبرتان!</span></font><br>خدانگهدار ...&nbsp; <iframe style="display:none; visibility:hidden;"></iframe> <iframe style="display:none; visibility:hidden;"></iframe><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=sJhbs_opLD4:C2avmJ389bU:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/sJhbs_opLD4" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/270 text/html 2010-08-31T07:33:25+01:00 zarweb.ir احسان وبلاگ هایی که دیدنشان بهتر است از ندیدنشان! http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/rgkmy_6p2G0/269 <link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CSaleh%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5CSaleh%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5CSaleh%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:88159328; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:58229408 2135460874 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-text:%1-; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img src="http://zarweb.persiangig.com/blog-day-2010.gif" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2">چندی پیش در مطلبی گرفته شده از بلاگ نوشت در مورد <a href="http://zarweb.ir/post/267" target="" title="">پیشینه ی وبلاگ و وبلاگ نویسی</a> و کارهایی که در این روز باید انجام داد نوشتم <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">امروز روز جهانی وبلاگ است ! <o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">در همین راستا امروز به معرفی چند وبلاگی که سابقه ی آشنایی ای دو ماهه تا چند ساله با آنها دارم در این پست معرفی می کنم . امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیرند و مشتری آنها شوید:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style=""><span style="">1-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><a href="http://blognevesht.com/" target="" title="">بلاگ نوشت</a> : آقای صادق جم از جمله افراد فعال و کاری بلاگستان فارسی اند ، متاسفأنه به دلیل سیاستهای نادرست این وبلاگ در فیلتر به سر می برد . در این وبلاگ شما می توانید به مجموعه ای غنی از نکات وبلاگ نویسی دست یابید و از آنها در بهینه سازی هر چه بیش تر وبلاگتان بهره گیرید . ایشان در </font><a href="http://daily.blognevesht.com/" target="" title="">روز نوشت شان</a><font size="2"> نیز با قلمی واقع گرا به بحث درباره ی اوضاع اجتماعی و فرهنگی می پردازند.<span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style=""><span style="">2-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><a href="http://weblog.alvanweb.com/" target="" title=""><span style=""></span><span dir="RTL"></span>الوان وب</a>: مرتضی الوانی نویسنده این بلاگ پر محتوا می باشد وی در زمینه مباحث مربوط به طراحی وب از جمله در زمینه <span dir="LTR" style="">php </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="">&nbsp;</span>، <span dir="LTR" style="">CSS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و... نوشته اند <span style="">&nbsp;</span>، او چند سالی است که دیگر در این بلاگ نمی نویسد ولی با بیش از&nbsp; 600 پستی که ارسال کرده اند منبعی گرانبها برای شیفتگان یادگیری php و لینوكس گردآوری كرده‌اند.<span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style=""><span style="">3-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><a href="http://noonva.ir/" target="" title=""><span dir="RTL"></span>نونوا</a>: نویسنده ی نونوا(آقا علیرضا) دست به تنور خوبی دارند و دست پخت‌شان هم واقعاً دلچسب و مطبوع است . چند هفته‌ای است که به صورت هفتگی دست به آموزش </font><a href="http://noonva.ir/category/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/" target="" title="">وردپرس</a><font size="2"> زده اند، از نحوه نصب آن بر روی هاست و لوکال هاست گرفته تا مدیریت و بهینه سازی محتوا. در مجموع مجموعه ای سودمند و کارآمد برای آشنایی با وردپرس و نحوه ی کار با آن است. از آیکون فید شان می‌توان برداشت كرد که بیشتر در کار تولید نان صنعتی هستند که پس مانده هم ندارد و تا آخر خورده میشود! ضمناً ایشان ارتباط مؤثر و تنگاتنگی با خوانندگان خود دارند.<span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style=""><span style="">4-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><a href="http://biazarand.ir/" target="" title="">بیازرند</a>: محمد صالح و محمد کاظم از وبلاگ نویسان همشهری هستند و در زمینه تفریح و دانلود فعالیت می کنند و من قبل از اینکه در این بلاگ شروع به فعالیت کنم به آقا محمد صالح در زمینه به روز رسانی سایتش کمک می کردم . در کل سایت مفیدی هست دیدن این سایت خالی از لطف نخواهد بود.<span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><!--[if !supportLists]--><font size="2"><span style=""><span style="">5-<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><a href="http://royaye-30b.blogspot.com/" target="" title="">رویای سیب</a>: در اینجا به دومین بلاگ تفریحی این مجموعه رسیدیم، رویای سیب هر روز با مطالبی جالب و جذاب به روز می شود از نظر محتوا ، وبلاگ پر بار و کامل در زمینه تفریح و دانستنی است.<span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font><!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 18pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">(</span></font>داخل پرانتز هم به یك وبلاگ همشهری دیگر با نام <a href="http://2khtare-iran-zamin1.blogfa.com/" target="" title="">دختر ایران زمین</a> اشاره ای داشته باشم ، نویسنده این وبلاگ خانم علیزاده ، بیشتر در زمینه زن و حقوق زن می نویسد و جسته و گریخته مطالبی طنز نیز در همین زمینه منتشر می کنند.<font size="3"><span style="font-weight: bold;">)</span></font><o:p></o:p></font></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rgkmy_6p2G0:FPYEgdshp5A:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/rgkmy_6p2G0" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/269 text/html 2010-08-20T21:07:57+01:00 zarweb.ir احسان فراخوان انتشار پست ویژه‌ی روز جهانی وبلاگ و روز تولد بلاگستان فارسی(از بلاگ‌نوشت) http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/rP4Q7gnIKAI/267 <p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogday.org/" rel="nofollow"><img class="aligncenter" alt="Blog Day 2010" src="http://www.blogday.org/images/badge_blue.gif" height="130" width="455"></a></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">از سال ۲۰۰۵ میلادی، گروهی از وبلاگ‌نویسان جهان به این باور رسیدند که وبلاگ‌نویسان باید یک روز اختصاصی در تقویم داشته باشند، تا در این روز با وبلاگ‌نویسان دیگری از جای جای دنیا آشنا شوند و احیاناً وبلاگ‌های‌شان را برای همیشه به علاقمندی‌های‌شان بیافزایند.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">برهمین اساس ۳۱ آگوست (۳۱og – که در نوشتار اختصاری شبیه کلمه‌ی Blog است) بعنوان روز جهانی وبلاگ انتخاب شد. و مقرر گردید که در این روز، وبلاگ‌نویسان در وبلاگ خود، ۵ وبلاگ دیگر -که شاید حتی نگاه‌شان از نگاه نویسنده متفاوت باشد-&nbsp; را به اختصار به خوانندگان خود معرفی کنند.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">از آنجائی که در سال‌های گذشته بسیاری از بلاگ‌نویسان ایرانی نیز در این حرکت شرکت داشتند، من باب یادآوری، این پست را منتشر کردم تا علاقمندان از امروز به فکر <strong>۳۱ آگوست</strong> که مصادف است با <strong>۹ شهریور</strong> باشند. کارهایی که برای <strong>روز جهانی وبلاگ</strong> باید انجام دهید، شامل ۵ گام ساده است:</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۱- ۵ وبلاگ جدید که برای‌تان جالب است را پیدا کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۲- به نویسنده‌ی ۵ وبلاگ منتخب‌تان، خبر دهید که قرار است وبلاگ‌شان را در پست روز جهانی وبلاگ، معرفی کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۳- لینک وبلاگ‌های منتخب را در پستی قرار دهید و توصیف کوتاهی از وبلاگ‌شان بنویسید.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۴- در ۳۱ام آگوست (۹ شهریور) پست را در وبلاگ‌تان منتشر کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">۵- برچسب روز جهانی وبلاگ (BlogDay2010) را از طریق <a href="http://technorati.com/tag/BlogDay2010" rel="nofollow">سایت تکنوراتی</a> به مطلب‌تان اضافه کنید و در پست‌تان به <a href="http://www.blogday.org/" rel="nofollow">سایت روز جهانی وبلاگ</a> نیز لینک بدهید.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">لازم به یادآوری است که درست بعد از یک هفته از روز جهانی وبلاگ، <strong>شانزدهم شهریور ماه</strong>، نهمین سالروز تولد نخستین وبلاگ فارسی (<a title="وبلاگ سلمان" href="http://www.globalpersian.com/" rel="nofollow">وبلاگ سلمان</a>) خواهد بود که این روز ملّقب است به <strong>روز تولد بلاگستان فارسی</strong>. به همین مناسبت به عنوان عضو کوچکی از جامعه‌ی عظیم بلاگستان، پیشنهاد می‌کنم که علاوه بر انتشار پست ویژه‌ی روز جهانی وبلاگ، بلاگ‌نویسان فارسی زبان در روز شانزدهم شهریور ماه بصورت منسجم مطالبی را درباره‌ی «<strong>وبلاگ‌ها و وبلاگ‌نویسان ایرانی</strong>» در وبلاگ‌شان منتشر کنند.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">شما می‌توانید در مطلب روز تولد بلاگستان فارسی، درباره‌ی هر موضوع مرتبطی مانند دلائل کم رونق شدن وبلاگ‌ها، تاثیر وبلاگ‌ها بر جامعه‌ی ایرانی، نقش وبلاگ‌ها به عنوان یک رسانه، وبلاگ‌نویسی حرفه‌ای، راهکارهای کسب درآمد از وبلاگ‌ها در ایران، وبلاگ‌نویسان دربند، و یا …&nbsp; بنویسید. بدین ترتیب شاید بتوانیم بعد از مدت‌ها شاهد موج جدیدی از مطالب منسجم در بلاگستان فارسی باشیم.</font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">منّت خواهید گذاشت اگر درباره‌ی این فراخوان به دیگران هم بگوئید، و چنان‌که پیشنهادی دارید آن را مطرح کنید.</font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="2">منبع همانطور كه ذكر شد از <a href="http://blognevesht.com/" target="_blank" title="">بلاگ‌نوشت</a></font><font size="2"> است به قلم آقای جم.<br></font></p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=rP4Q7gnIKAI:3rypXHnxOoY:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/rP4Q7gnIKAI" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/267 text/html 2010-08-16T08:44:47+01:00 zarweb.ir احسان در پس این چند روز http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/3yCJG7jn8U0/266 <p style="text-align: center;"><b><a href="http://zarweb.ir" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://zarweb.persiangig.com/monasebat/regrets-cookie-image.gif" alt="معذرت خواهی - regrets"></a></b></p><p style="text-align: right;"><b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; "><b><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">سلام</span></b></span></b></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">زودتر از این‌ها می‌بایست ازتون كه منتظر پست‌های بعدی من در موضوع «الفبای وب» بودید معذرت خواهی می‌كردم ولی چه كنم كه نشد.</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">راستش را بخواهید همه چیز از آن زمانی آغاز شد كه من تصمیم گرفتم كه وبلاگم رو به وردپرس منتقل كنم و طبق عادت همیشه می‌خواستم(هنوز هم می‌خوام) كه خودم قالبش رو طراحی كنم. آخه این جوری می‌تونم چیزهای جدید یاد بگیرم. آخه php خیلی یاد ندارم!</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">اینه كه این چند روز دارم php یاد می گیرم و تمرین می‌كنم. از شما هم خواهش می‌كنم كه اگه مرجع خوبی برای یادگیری php می‌شناسین بهم كمك كنید. لطفاً؛</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">تازه از این كه بگذریم تصمیم گرفتم كه یك لینكدونی بسازم ولی خیلی كار داره امیدوارم بتونم تمومش كنم. تا حالا این جور لینكدونی‌ای توی وب ندیدم. اگه كامل بشه میبینید كه چقدر جالبه! البته الآن فقط طرحش رو كاغذه(!)</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">از این‌ها گذشته تولید محتوا چقد سخته!<span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://www.saeedifard.com/1389/05/blogging/" rel="nofollow" target="" title="تولید محتوا: خوب، بد، زشت">(+)</a></span></span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">این‌جا خودم رو مقید می‌كنم كه پست بعدی درباره‌ی این الفبا رو روز پنجم شهریورماه منتشر كنم. پس مشترك فید&nbsp;<a href="http://feeds2.feedburner.com/zarweb" target="_blank"  rel="nofollow"  title="فید زر وب">زر وب</a>&nbsp;شوید تا علاوه بر مطلع شدن از &nbsp;مطالب جدید ، در اوقاتی كه پست نمی‌دهم، از&nbsp;<a href="http://delicious.com/ehsanm94"  rel="nofollow"  target="_blank" title="دلیشزهای من">لینك‌های خوشمزه‌ی من</a>&nbsp;هم استفاده كنید. راستی اگر نمی‌دانید فید چیست مطلب&nbsp;<a href="http://zarweb.ir/post/261" target="_blank" title="">«فید و فیدخوانی: بیایید با زندگی لاك‌پشتیمان خداحافظی كنیم»</a>&nbsp;را بخوانید.</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">راستی فلسفه‌ی اسم وبلاگم رو هم بگم:</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">در حقیقت&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><b><a href="http:/zarweb.ir" target="" title="نكات وبلاگ نویسی">«زر وب»</a><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">&nbsp;از نام شهری كه در آن زندگی می‌كنم گرفته شده.&nbsp;<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF"  rel="nofollow"  target="_blank" title="زرند">شهرستان زرند</a>&nbsp;در استان كرمان. &nbsp;همون شهریه كه چند سال پیش لرزید.</span></b></span></span></p><p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://saghar.malakut.org/archives/Zarand%202.jpg" alt="زلزله زرند"></span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">نمی‌خواستم ناراحت‌تون كنم. ببخشید.</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">در آخر برخی از مطالب «زر وب» رو كه مورد استقبال شما قرار گرفته به ترتیب تعداد بازدید لیست كردم.</span></p><p style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/260" target="_blank" title="الفبای وب؛ بیایید الفبای وب را بیاموزیم" style="text-decoration: none; font-size: 9pt; "><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الفبای وب؛ بیایید الفبای وب را بیاموزیم</font></font></a><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">.</font></span></span></p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://zarweb.ir/post/260" target="_blank" title="بیایید الفبای وب را بیاموزیم"></a></font></font><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/265" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">super hidden: راهی مطمئن برای مخفی سازی فایل‌ها</font></font></a></span></span></font></p><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/232" target="_blank" title="عكس‌هایی از رونالدو"><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مخفی سازی فایل در درون عکس توسط نرم افزار winrar</font></font></a></span></span></font></p><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/258" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وصیت نامه داریوش کبیر</font></font></a></span></span></font></p><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/263" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">7 سایت جدید كوتاه كننده ی آدرس&nbsp;</font></font></a></span></span></span></div><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="white-space: pre;">&nbsp; </span><b>و همچنین ببینید:</b></font></span></font></p><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><a href="http://zarweb.ir/post/233" target="_blank" title="» عکسهای کریستیانو رونالدو cristiano ronaldo" style="text-decoration: none; font-size: 9pt; "><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عکسهای کریستیانو رونالدو&nbsp;</font></font></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 12px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><a href="http://zarweb.ir/post/233" target="_blank" title="» عکسهای کریستیانو رونالدو cristiano ronaldo" style="text-decoration: none; font-size: 9pt; "><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">cristiano ronaldo</font></font></a></span></span></span></span></span></span></font></p><font class="Apple-style-span" color="#000000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://zarweb.ir/post/233" target="_blank" title=""></a></font></font><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 18px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">+&nbsp;</font><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://zarweb.ir/post/255" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" color="#000000">افتتاح مدرسه‌ی تمام الكترونیكی شهرستان زرند</font></a></font></span></span></font></p><p style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>تآكیدیه: </b>لطفاً اگه در مورد php مرجع مفیدی می‌شناسین به من اعلام كنید. خیلی ازتون ممنون می‌شم.</font></p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=3yCJG7jn8U0:BFuQaJHASO8:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/3yCJG7jn8U0" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/266 text/html 2010-08-02T07:29:22+01:00 zarweb.ir احسان super hidden: راهی مطمئن برای مخفی سازی فایل‌ها http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/5aLh4n7OALQ/265 <p style="text-align: center;"><a href="http://zarweb.ir/" target="_blank" title=""><img style="width: 203px; height: 202px;" src="http://www.tomstricks.com/wp-content/uploads/2009/02/hidden_folder.png" alt="super hidden- مخفی سازی فایل" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p> <p>چند ماه قبل یك ترفند بسیار جالب برای <a href="http://zarweb.ir/post/232" target="_blank" title="مخفی سازی فایل در درون عکس توسط نرم افزار winrar">مخفی كردن فایل‌ها و پوشه‌ها در عكس</a> بهتون آموزش دادم كه می‌بایست برای استخراج فایل و پوشه‌ها از عكس از برنامه‌ی winrar استفاده كرد.(<a href="http://zarweb.ir/post/232" target="_blank" title="مخفی سازی فایل در درون عکس توسط نرم افزار winrar">+</a>)</p> <p>امروز قصد دارم كه یك روش جالب و كاربردی دیگه رو بهتون معرفی كنم كه بتونین فایل‌ها و پوشه‌هاتون رو در ویندوز xp به طور كامل و بدون استفاده از برنامه كمكی مخفی كنید و تنها خوتون با دونستن نام فایل و یا پوشه بتونید به اون‌ها دسترسی داشته باشید و آن‌ها را ظاهر سازید.</p><p>این ترفند را می‌توان ساده‌ترین راه مخفی سازی دانست به گونه ای كه با استفاده از گزینه‌ی مشاهده‌ی فایل‌های مخفی(Show hidden files and folders) در Tools&gt;Folder Option هم نمی‌توان آن‌ها را مشاهده كرد.</p><p>فرض كنیم كه می‌خواهیم یك پوشه با نام pictures را كه در درایو E و در پوشه‌ی privates قرار دارد، مخفی كنیم. برای این كار طبق موارد زیر عمل می‌كنیم؛</p><p>1) ابتدا باید وارد محیط cmd شوید. برای این‌كار روی دكمه‌ start كلیك و گزینه‌ی run را انتخاب كنید و در آن cmd را تایپ كرده و اینتر بزنید.</p><p>2) اكنون در داخل cmd كد زیر را وارد كنید و اینتر بزنید.</p><p style="text-align: left;">attrib +h +s E:/privates/pictures</p><p>به همین راحتی شما پوشه‌ی pictures را مخفی كردید.</p><p style="font-weight: bold;">حالا چه‌جوری اون‌رو ظاهر كنید؟</p><p>برای ظاهرسازی پوشه ی مخفی شده مانند مراحل گفته شده عمل كنید با این تفاوت كه در cmd تایپ كنید:</p><p style="text-align: left;">attrib -h -s&nbsp; E:/privates/pictures<br></p><p>به عنوان مثال در پوشه ی ذكر شده، تصویری با نام xxx.jpg داریم و می‌خواهیم فقط آن فایل را مخفی كنیم. برای این كار ابتدا وارد cmd شده و سپس كد زیر را تایپ می كنیم:</p><p style="text-align: left;">attrib +h +s E:/privates/pictures/xxx.jpg</p><p>برای ظاهر كردن آن هم مانند قبل علامت‌های مثبت(+) را به منفی(-) تبدیل می‌كنیم.</p><p style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">دو نكته‌ی مهم</p><p>1- به فاصله های موجود در كدها توجه داشته باشید.</p><p>2- برای ظاهرسازی و دیدن دوباره فایل‌ها و پوشه‌های مخفی باید حتماً آدرس آن‌ها را به خاطر داشته باشید. در غیر این صورتدیگر آن‌ها را نخواهید دید!&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">پ.ن: </span>حتماً در بخش نظرات نظر persiantnt را بخوانید.<br></p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=5aLh4n7OALQ:OzExRejcWf4:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/5aLh4n7OALQ" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/265 text/html 2010-07-27T10:49:09+01:00 zarweb.ir احسان میلاد نور، ‌مهدی موعود مبارك‌باد http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/1ZL7U9d5utQ/264 <div style="text-align: center;"><img src="http://zarweb.persiangig.com/monasebat/ya-saheb-alzaman.jpg" alt="یا صاحب الزمان" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><span style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اگر بخواهیم او می‌آید.<br><span style="font-weight: bold;">به امید دیدار روی مباركش.</span><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"> </div><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=1ZL7U9d5utQ:8rLY1IsnbBc:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/1ZL7U9d5utQ" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/264 text/html 2010-07-23T01:30:32+01:00 zarweb.ir احسان معرفی 7 سایت كوتاه كننده‌ی آدرس جدید http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/GvG1ycmGPSo/263 <p style="text-align: justify;">روزانه در گوشه و كنار اینترنت مقاله‌های چندی را می‌بینیم كه به معرفی سایت‌های كوتاه كننده‌ی آدرس (URL shorteners) پرداخته‌اند و آن‌ها را با هم و یا با سرویس‌های معروف مقایسه كرده‌اند. آیا تا به حال به این سایت‌های جدید توجه‌كرده‌اید؟ ممكن است با خود فكر كنیم كه چه لزومی دارد كه از سایت‌های جدید استفاده كنیم و سایت‌های معروف مطمئن‌ترند ولی چه جذابیتی دارد كه هر روز به سایت‌های تكراری سر بزنیم؟ فكر نمی‌كنید كه خوب است دنبال تجربه‌های جدید باشیم و <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">«چیز»</span> های جدیدی را امتحان كنیم؟ <br> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><a href="http://zarweb.ir/" target="_blank" title="الفبای وب"><img src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/7-new-url-shorteners.png" alt="هفت سایت كوتاه كننده ی آدرس جدید: crum.bs, trii.us, blu.cc, go2.tl, bi.gl, tdb.rs,twi.gy" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> اگرچه عموم مردم از سرویس‌های كوتاه كننده‌ی مشهوری چون bit.ly، tinyurl و is.dg استفاده می‌كنند، ولی با این حال بیایید نگاهی هم به چند سایت كوتاه‌كننده‌ی آدرس جدید بیندازیم؛</p><p style="text-align: justify;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://crum.bs/" target="_blank" title="">Crum.bs (خرده نان)</a></font><span style="font-weight: bold;"></span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><img src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/crum.bs.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس crum.bs - url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> این سایت با طراحی زیركانه و دلچسبی كه دارد، نظر شما را به خودش جلب می‌كند و ممكن است كه به دفعات به آن مراجعه كنید. شما قبل از كوتاه كردن آدرس‌تان باید با قوانین این سایت موافقت كنید و اگر مایل باشید می‌توانید لینك‌های سفارشی بسازید. به صورتی كه برای هر لینك یك رمز عبور اختصاص دهید و یا با درج عددی، برای آن لینك محدودیت بازدید قرار دهید، كه مثلاً با این آدرس كوتاه شده فقط 10 مرتبه به لینك اصلی مراجعه كرد و پس از اتمام محدودیت بازدید، آن لینك كوتاه شده مسدود می‌شود و یا لینك‌تان را با نامی كه می‌خواهید كوتاه كنید.</p><p style="text-align: justify; font-weight: bold;"> <font size="2"><a href="http://go2.tl/" target="_blank" title="">Go2.tl</a></font></p><p style="text-align: center;"><img style="width: 449px; height: 181px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/go2.tl.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس go2.tl - url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: justify;"> این سایت از طراحی‌ای تر و تمیز و ساده به همراه پس زمینه‌ای بسیار جالب بهره می‌گیرد. در صورت تمایل شما می توانید لینك خودتان را با آدرس دلخواهی كه دوست دارید كوتاه كنید. این سایت دو بوكماركلت دارد: یكی برای برای كوتاه كردن آدرس‌ها از طریق نوار ابزار مرورگر و دیگری برای اشتراك گذاری و انتشار آن ها در توییتر. اگر بخواهید لینك‌های ثبت شده‌ی خود را كنترل و نگه داری كنید باید یك حساب كاربری در آن ایجاد كنید در غیر این‌صورت خیر.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://bi.gl/" target="_blank" title="">Bi.gl</a></font><a href="http://bi.gl/" target="_blank" title=""> </a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><img style="width: 479px; height: 145px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/bi.gl.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس bi.gl- url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">این سایت هم به سادگی سایت های دیگر است. در این سایت یك باكس برای وارد كردن لیك و یك دكمه برای كوتاه كردن آن وجود دارد. این سایت مستندات API خود را برای آنان‌كه می‌خواهند آن‌ را تكمیل كنند، ارائه می‌دهد.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://tdb.rs/" target="_blank" title="">TDB.RS</a></font><a href="http://tdb.rs/" target="_blank" title=""> </a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><img style="width: 446px; height: 269px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/Tbd.rs.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس tdb.rs - url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">خود را این‌گونه معرفی می‌كند: « tdb.rs یك سرویس كوتاه كننده‌ی آدرس است فقط با این تفاوت كه از دیگر سرویس‌های اینترنت زیباتر است.» به نظر من كه این‌طور نیست ولی طراحی تأمل برانگیزی دارد. كار كردن با این سایت بسیار آسان است. مثل bi.gl كه در بالا معرفی شد، شما به سادگی یك آدرس را وارد كرده و روی دكمه‌ی «Shorten It» كلیك می‌كنید. همچنین این سایت نیز مانند اغلب سایت‌های مشابه‌اش بوكماركلتی برای كوتاه كردن لینك‌ها از طریق مرورگر ارائه می‌دهد.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <font style="font-weight: bold;" size="2"><a href="http://blu.cc/" target="_blank" title="">Blu.cc</a></font><a href="http://blu.cc/" target="_blank" title=""> </a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><img style="width: 454px; height: 228px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/Blu.cc.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس blu.cc - url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">این سایت كه طبق گفته‌اش «لینك‌های كوتاه/كوچك برای توییت كردن» ارائه می‌دهد، هنوز راهی برای توییت كردن مستقیم آن‌ها در خودش ندارد! <br> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://trii.us/" target="_blank" title="">Trii.us</a></font><a href="http://trii.us/" target="_blank" title=""> </a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><img style="width: 491px; height: 190px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/Trii.us.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس trii.us- url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">طراحی این سایت همانند موتورهای جست و جو است. این سایت باكسی برای درج آدرس لینك جهت كوتاه كردن دارد و به محض این‌كه لینك را كوتاه كردید، یك دكمه برای كپی كردن آن و دكمه ای دیگر برای به اشتراك گذاشتن(شیر كردن) آن از طریق سرویس AddThis می‌بینید. اگر با addthis آشنایی نداشته باشید، این امكان را به شما می‌دهد كه آن لینك را در صدها سایت به اشتراك بگذارید. شما اگر مایل به مدیریت لینك هایتان باشید باید یك حساب كاربری در این سایت برای خود ایجاد كنید.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://twi.gy/" target="_blank" title="">Twi.gy</a></font><a href="http://twi.gy/" target="_blank" title=""> </a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: center;"><a href="http://zarweb.ir/post/263" target="_blank" title="هفت سایت جدید كوتاه كننده‌ی آدرس"><img style="width: 489px; height: 273px;" src="http://zarweb.persiangig.com/url-shorteners/Twi.gy.PNG" alt="سایت كوتاه كننده ی آدرس twi.gy - url shorteners" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">این هم یك سایت كوتاه كننده‌ی آدرس دیگر كه طراحی‌ای بسیار زیركانه دارد. در این جا شما علاوه بر كوتاه كردن لینك‌ها می توانید آن‌ها را توییت كنید و همچنین دنبال كنندگان بیش تری در توییتر به دست آورید. این سرویس بسیار عالیست و در آن <span style="font-weight: bold;">با یك تیر می‌توان سه نشان را زد!</span> <br> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">برخلاف Blu.cc این سایت راهی برای توییت كردن مستقیم لینك‌هایتان پیش پایتان می‌گذارد. زمانی كه فردی روی لینك‌كوتاه شده‌تان كلیك كند، او در هدری كه به صفحه افزوده می‌شود گزینه‌ای را مشاهده می كند كه از طریق آن می‌تواند به دنبال كنندگان شما در توییتر بپیوندد و همچنین لینك را Retweet كند. <br> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">شما برای دسترس به آمار و ارقام مربوط به لینك‌هایتان باید یك حساب كاربری در این سایت ایجاد كنید.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <span style="font-weight: bold;">شما كدامیك از این سرویس‌ها را دوست دارید؟ آیا شما همچنان به كوتاه كننده‌ای كه الآن از آن استفاده می‌كنید، محكم چسبیده‌اید و یا به سایت هایی كه در بالا به آن‌ها اشاره شد سوییچ می‌كنید؟ </span><br></p><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=GvG1ycmGPSo:dwwMcdGqojM:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/GvG1ycmGPSo" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/263 text/html 2010-06-14T01:16:09+01:00 zarweb.ir امید نلسون ماندلا اولین کسی که جام قهرمانی را بر دستهایش گرفت http://feedproxy.google.com/~r/zarweb/~3/wZwGBD_PWvo/259 <img alt="http://cultureofsoccer.com/wp-content/uploads/2007/07/nelson_mandela_world_cup_trophy.jpg" src="http://cultureofsoccer.com/wp-content/uploads/2007/07/nelson_mandela_world_cup_trophy.jpg"><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?a=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/zarweb?i=wZwGBD_PWvo:pjtz_VteFyE:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/zarweb/~4/wZwGBD_PWvo" height="1" width="1" alt=""/> http://zarweb.ir/post/259