Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/n/e/x/nexusbg/html/eurofunds2/config.php:33) in /home/content/n/e/x/nexusbg/html/eurofunds2/rss-news.php on line 8
EuroFunds.bg - Новини http://eurofunds.bg/ Еврофондове - Новини bg Copyright 2007-2009, NEXUS Engineering Ltd. NWS 2007-2009 http://eurofunds.bg/images/rsslogo.gif EuroFunds.bg - Новини http://eurofunds.bg/ Sat, 18 Nov 2017 12:22:48 -0700 http://www.rssboard.org/rss-specification info@eurofunds.bg(Nexus Engineering Ltd.) info@eurofunds.bg(Nexus Engineering Ltd.) Ново Ръководство по ОП Иновации и конкурентоспособност http://eurofunds.bg/news/4721/

Със Заповед от 21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Fri, 29 Jul 2016 04:48:25 -0700 http://eurofunds.bg/news/4721/
Обявиха процедура за „Енергийна ефективност в периферните райони” http://eurofunds.bg/news/4720/
Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са 28 общини на малки градове - опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, а общият бюджет възлиза на 207 млн. лева.

Thu, 03 Sep 2015 05:32:33 -0700 http://eurofunds.bg/news/4720/
Предстои провеждане на обучение за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020 по ОПРР http://eurofunds.bg/news/4719/

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) планира да проведе обучение за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Thu, 03 Sep 2015 05:30:38 -0700 http://eurofunds.bg/news/4719/
Удължава се срокът за изпълнение на проектите по седем процедури по ОПАК http://eurofunds.bg/news/4718/
С цел намаляване на риска от загуба на средства Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ удължава срока за изпълнение на проектите по седем процедури до 31.12.2015 г.:
  • BG051PO002/14/1.1-08;
  • BG051PO002/13/2.2-14;
  • BG051PO002/13/2.2-15;
  • BG051PO002/14/2.2-16;
  • BG051PO002/13/3.1-08;
  • BG051PO002/13/3.1-09;
  • BG051PO002/13/3.2-06.
Причината за удължаването на срока са постъпилите множество мотивирани искания от бенефициентите по посочените процедури за удължаване на изпълняваните от тях проекти след 31.10.2015 г. Този срок първоначално е определен в Указания на Министерството на финансите ДНФ-1/29.08.2013 г. във връзка с приключването на първия програмен период. Преобладаващата част от проектите обаче могат да бъдат изпълнени успешно в периода до 31.12.2015 г., което ще намали риска от загуба по програмата и ще допринесе за постигане на нейните цели.   

Промяната става възможна с новите Указания на министъра на финансите ДНФ-1/26.01.2015 г., в които определеният срок за допустимост на разходите, извършени от бенефициентите, е 31.12.2015 г. Всички дейности по проектите следва да бъдат приключени и отчетени към УО на ОПАК не по-късно от тази дата.

Изменените насоки и указания по процедурите са публикувани на сайта на ОПАК и на единния информационен портал.
Thu, 03 Sep 2015 05:29:11 -0700 http://eurofunds.bg/news/4718/
От 7 септември ДФ „Земеделие“ отваря прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 http://eurofunds.bg/news/4717/

От 7 до 12 септември Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Приемът ще включва проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника.

Thu, 03 Sep 2015 05:25:44 -0700 http://eurofunds.bg/news/4717/
844 проектни предложения по първата сесия на процедура за подобряване на производствения капацитет п http://eurofunds.bg/news/4716/

По първата сесия по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, общият брой на проектните предложения е  844, подадени  от предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства, сред които са производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло, производство на дървен материал и изделия от дървен материал, производство на мебели, производство на хартия и картон и изделия от хартия и картон, производство на метали и метални изделия, печатна дейност, производство на изделия от каучук и пластмаси, производство на хранителни продукти и напитки, и др.

Thu, 03 Sep 2015 05:21:44 -0700 http://eurofunds.bg/news/4716/
Публикуваха проект на насоки за кандидатстване по процедура на ОПРЧР 2014-2020г. http://eurofunds.bg/news/4715/

На 04.06.2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. 

Fri, 12 Jun 2015 01:14:16 -0700 http://eurofunds.bg/news/4715/
Стартира информационната кампания за първата процедура по ОПИК http://eurofunds.bg/news/4714/

Министърът на икономиката Божидар Лукарски даде старт на информационната кампания за първата отворена за кандидатстване процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 днес в гр. Враца.

„Започвам кампанията от Враца, за да спазя ангажимента си да подпомогна икономиката на Северозападна България. Неслучайно по първата процедура има допълнително 5 точки специално за проектите, които са от този регион“, посочи министър Лукарски. „С много борба успяхме да извоюваме това от Европейската комисия, за да могат хората тук да усетят наистина подкрепа от европейското финансиране. Надяваме се проектите от тук да бъдат конкурентноспособни и наистина иновативни и да отговарят на изискванията“, добави той.

„За първи път ще има прозрачност и проектите ще се подават по електронен път, което е начин да се преборим с тъмните корупционни практики от предишни години, неяснотите и шмекеруванията от някои консултантски фирми“, категоричен бе министърът. Той подчерта, че след общественото обсъждане на насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите са направени достатъчно еластични, за да се избегнат възможностите консултантите да нагласят проектите, така че да печелят без оглед на тяхната ефективност. „Моят призив към всички фирми и бенефициенти, които ще кандидатстват е да не залагат прекомерно оптимистични бизнес планове, защото впоследствие при неизпълнение ще се получат корекции и финансови санкции“, предупреди министър Лукарски. Той добави, че критериите са направени така, че максимален брой бенефициенти да имат достъп до проектите и изрази задоволство, че има сериозен интерес към програмата.

Насоките за кандидатстване бяха представени от зам.-директорът на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката Ивелина Пенева и експерти от дирекцията. На представянето присъства областният управител на Враца Малина Николова.

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия  Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември, до 9 ноември. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги.

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките – най-малко 750  хил. лева, а средните – минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии.

По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител.

Информационната кампания по първата процедура ще продължи съгласно следния график:

Велико  Търново - 12 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Голяма зала на Община Велико Търново

Варна - 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Зала хотел „Черно море“

Бургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ № 28

Пловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на Общински съвет

София - 19 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) , в Зала „Сердика“, хотел „Балкан“ (Шератон)

Mon, 11 May 2015 20:22:19 -0700 http://eurofunds.bg/news/4714/
Стартира приемането на проекти по процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по ОП http://eurofunds.bg/news/4713/

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Mon, 11 May 2015 20:19:17 -0700 http://eurofunds.bg/news/4713/
Обществено обсъждане на документация по процедура по ОПИК 2014-2020 http://eurofunds.bg/news/4712/

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Wed, 15 Apr 2015 11:30:40 -0700 http://eurofunds.bg/news/4712/