Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/n/e/x/nexusbg/html/eurofunds2/config.php:33) in /home/content/n/e/x/nexusbg/html/eurofunds2/rss-calls.php on line 8
EuroFunds.bg - Покани за проекти http://eurofunds.bg/ Еврофондове - Покани за проекти bg Copyright 2007-2009, NEXUS Engineering Ltd. NWS 2007-2009 http://eurofunds.bg/images/rsslogo.gif EuroFunds.bg - Покани за проекти http://eurofunds.bg/ Sat, 18 Nov 2017 11:54:40 -0700 http://www.rssboard.org/rss-specification info@eurofunds.bg(Nexus Engineering Ltd.) info@eurofunds.bg(Nexus Engineering Ltd.) ОП Конкурентоспособност - "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" http://eurofunds.bg/viewproject/47/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Oперация 1.2.1:„Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощОсновната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България катоосновен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното конкурентоспособно и устойчиво развитиев дългосрочен план.

 Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008) по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Елемент „Инвестиции".

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 9779150 лева.

По Елемент „Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности:

Изработване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

-  Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право върху обекта на СМР.

- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.

По Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности" допустими са следните дейности:

1) Създаване на интернет страница за нуждите на подкрепения офис за технологичен трансфер и създаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;

2) Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер:

-осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните дейности на подкрепените офиси;

-ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офисите за технологичен трансфер - осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от офисите за технологичен трансфер;

-изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;

-услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга;

-консултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги;

-разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги;

-консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване иновативни продукти, процеси или услуги;

-създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси;

-провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия;

-участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения, свързани с дейността на офисите за технологичен трансфер;

-популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер - подготовка, изработване и разпространение на информационни материали за представяне на дейността и услугите на офисите за технологичен трансфер;

-участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер.

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.;

- Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв;

- Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 4 000 лв.


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване.


Крайни срокове за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

- Сесия 1 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 16 март 2011 г.
- Сесия 2 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 18 май 2011 г.
- Сесия 3 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 20 юли 2011 г.
- Сесия 4 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 21 септември 2011 г.
- Сесия 5 с краен срок за набиране на Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 23 ноември 2011 г

Предоставяне на допълнителна информация

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: tto@mee.government.bg
Факс: (02) 981 17 19

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване. Посочените адреси за кореспонденция следва да бъдат използвани от страна на кандидатите както по отношение на процедурата на предварителен подбор чрез Формуляри за предварителен подбор, така и впоследствие - по отношение на процедурата за представяне на цялостни проектни предложения.

- Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в  Насоките за кандидатстване.

 

Thu, 13 Jan 2011 10:29:22 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/47/
ОП Конкурентоспособност - "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове" http://eurofunds.bg/viewproject/44/

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: "Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Oперация 1.2.1: "Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове". 

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването на вече съществуващи технологични центрове в България, които да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технологии, и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания за проектиране и необходимата техническа документация във връзка с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им.

 

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са, както следва:

 

1) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО) към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган по отношение на безвъзмездната финансова помощ за дейностите за услуги.

 

2) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване", съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар, в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008), прилаган по отношение на безвъзмездната финансова помощ за дейностите за инвестиции по проекта.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв.

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

Дейности за инвестиции:

- Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове:

·Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени строително-монтажни работи СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове;

·Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с извършването на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове. Заданията за проектиране следва да определят изискванията към обекта, фазите на проектиране, както и необходимите проектни части. Заданията за проектиране следва да включват:

- основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
- основни функционални и композиционни параметри на обекта.

·Изработване на техническа документация за извършване на ограничени СМР, свързани с преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им в технологични центрове.

- Извършване на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения, с цел обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.

 

- Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата наподкрепените технологични центрове.

Дейности за услуги:

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.

- Визуализация на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лв.

- Одит на проекта – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лв.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org.

 

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Настоящата процедура е процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) по процедурата през 2011 г.:

- Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) – 14 март 2011 г.

- Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) – 16 май 2011 г.

- Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) – 18 юли 2011 г.

- Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подбор на проектни предложения) – 19 септември 2011 г.

- Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения (Формуляри за предварителен подборна проектни предложения)  – 21 ноември 2011 г.

 

Предоставяне на допълнителна информация

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

 

Адрес за електронна поща: tc@mee.government.bg

Факс: (02) 981 17 19

 

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване. Посочените адреси за кореспонденция следва да бъдат използвани от страна на кандидатите, както по отношение на процедурата на предварителен подбор чрез Формуляри за предварителен подбор, така и впоследствие - по отношение на процедурата за представяне на цялостни проектни предложения.

Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 


Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 


ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в  Насоките за кандидатстване.

Mon, 10 Jan 2011 10:14:11 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/44/
ОП Конкурентоспособност - "Разработване на иновации от стартиращи предприятия" http://eurofunds.bg/viewproject/46/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.1: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи предприятия", като ОБЯВЯВА процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия".

 Пакет документи и насоки за кандидатстване

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 Основната цел на процедуратае да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските предприятия.

Приложимият режим на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти е режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лева.

 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

- Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са налични към момента на кандидатстване.

- Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;

- Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;

- Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;

- Разработване на промишлен дизайн;

- Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ - извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка заполезен модел или дизайн на национално и международно ниво;

- Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансовии маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;

- Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга;

- Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

- Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставка на технологиии оборудване.

 

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв;

- Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лв;

ðОдит на проекта, извършен от регистриран одитор – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лв.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Настоящата процедура е процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с няколко крайни срока за кандидатстване, като за финансиране се одобряват само тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 60 % от максималния брой точки.

 

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

- Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения –9 март 2011 г.
- Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения –10 май 2011 г.
- Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения –12 юли 2011 г.
- Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения –13 септември 2011 г.
- Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения –15 ноември 2011 г.

 

Предоставяне на допълнителна информация
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:


Адрес за електронна поща: startups3@mee.government.bg
Факс: (02) 981 17 19

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg, в срок до 5 работни дни, считано от датата на тяхното получаване.


Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган отговори на въпроси са задължителни за прилагане от страна на оценителната комисия по процедурата.


Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

ВАЖНО: Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в  Насоките за кандидатстване.

 

Thu, 06 Jan 2011 10:25:08 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/46/
ОП Конкурентоспособност - "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" http://eurofunds.bg/viewproject/45/

Със Заповед №РД-16-1501/30.12.2010 г. е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения поПриоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията", Oперация 1.1.2:„Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.04„Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

 


 

Пакет документи и насоки за кандидатстване

 

Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

 


Основната цел на процедуратае да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.

 

 

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща доставката на оборудване и извършването на строително-монтажни работи (СМР) по Елемент „Инвестиции".

 

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (публикуван в Официален вестник на Общността ОВ L 379/28.12.2006), прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги, включително одит и визуализация на проекта по Елемент „Услуги".

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

 

 

По елемент „Инвестиции" допустими за финансиране са следните дейности:

 

ðЗакупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

 

ðЗакупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/ реализация на иновативния процес;

 

ðЗакупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;

 

ðИзвършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), когато това е задължително изискване за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване – разходите за извършване на СМР не трябва да надвишават 20 % от общите допустими разходи по Елемент „Инвестиции".

 

По Елемент „Услуги" допустими за финансиране са следните дейности:

 

-Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;

 

-Консултантски и юридически услуги, свързани със закрилата на права върху индустриална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси;

 

-Консултантски услуги, свързани с разработване на бизнес и маркетингови стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси и услуги - извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;

 

-Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;

 

-Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложениепо настоящата процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

 

-Дейности за визуализация на проекта– до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;

 

-Одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 30 000 лева.

 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org.

 

Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Настоящата процедура е открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване, като за финансиране се одобряват само тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 60 % от максималния брой точки.

 

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2011 г.:

·Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 7 март 2011 г.

·Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 май 2011 г.

·Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 11 юли 2011 г.

·Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения - 12 септември 2011 г.

·Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 14 ноември 2011 г.

 

Thu, 30 Dec 2010 10:20:35 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/45/
ОП РСР Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" http://eurofunds.bg/viewproject/48/

Със заповед № РД-1103/29.12.2010 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Ще се подпомагат проекти, допринасящи за изпълнението на целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот чрез нарязване  на риболовни кораби за скрап, пренасочване на риболовни кораби за извършване на дейности, различни от риболов (за нуждите на туризма, за създаване на кораб-музей, за обучение или пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове).

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за премии на собственици на риболовни кораби за компенсиране загуби на доходи, вследствие изпълнението на целта на мярката. Плащането по проекти е еднократно, обусловено от естеството на подпомаганите дейности.
По мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” ще се подпомагат проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори и дейности:

Сектор 01 Нарязване на риболовния кораб на скраб
Сектор 02 Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов:
-дейност 1 Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
-дейност 2 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
-дейност 3 Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение
Сектор 03 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Актуална информация и документи

Wed, 29 Dec 2010 11:56:28 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/48/
ОПРР "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" http://eurofunds.bg/viewproject/43/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „ Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Потенциални бенефициенти: 86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Настоящата схема цели:

- Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;

- Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;

- Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини от градските агломерационни ареали.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

- 
Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

- Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;

- Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие);

- Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Проектните предложения се подават на адрес:

гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 февруари 2011 г, 16:00 ч. местно време.

Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР със Заповед № 02-14-1924/09.11.10 


Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване:

Пакет документи за кандидатстване

Насоки за кандидатстване

Договор

 


Tue, 09 Nov 2010 10:39:56 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/43/
ОП РЧР "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" http://eurofunds.bg/viewproject/42/

 

От 01.10.2010 стартира приемът на документи за кандидатстване по проект "Ново начало - от образование към заетост", схема BG051PO001-1.1.06 "СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ" в дирекциите "Бюро по труда".

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема № BG051PO001-1.1.06 Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

Целта на настоящата процедура е да се предостави възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 35 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е до 17:00 часа на 01.11.2010 г.

 


 

 

- ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

- ПОКАНА

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

- МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА

- МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ “НОВО НАЧАЛО – ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ”

- ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

- ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

 

Fri, 01 Oct 2010 10:25:41 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/42/
ОП Конкурентоспособност "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение" http://eurofunds.bg/viewproject/41/

На 15.09.2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен подбор на проекти с  определен срок за кандидастване: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение"..

Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на предприятията.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 "Нова мярка" от Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 830 лева.


Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.11.2010 г., 16.00 часа.Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощПълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет страници:

- на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg;

-  на интернет страницата на ИАНМСП - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма www.ibsme.org;

 

Wed, 15 Sep 2010 10:18:00 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/41/
ОПОС - Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. http://eurofunds.bg/viewproject/36/

 

 

Министерството на околната среда и водите отправя покана до 36 общини да кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни системи в агломерации с над 10 000 еквивалентни жители с оглед постигане на изискванията на европейското законодателство за добро качество на водите и намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система. 


Поканата е насочена към общините с ниска степен на проектна готовност, които не са получавали публично финансиране до момента, нямат извършен анализ на нуждите на агломерациите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да се изпълнят. Те ще бъдат подпомогнати в подготовката и изпълнението на проекти, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство. 


Социално-икономическият ефект на инвестициите в размер на 600 млн. лева се изразява в създаването на работни места, в откриването на нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите и в повишаване броя на населението, включено към канализационна система. 


Съгласно изискванията на поканата, проектните предложения могат да бъдат представяни до 01.11.2010 г., 31.01.2011 г. и 30.06.2011 г. Те ще бъдат разглеждани от експертни работни групи, които ще се свикват след изтичане на всеки от сроковете. Общините следва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г. Според приетото в началото на м. август т.г. решение на Министерския съвет след одобрение на проектите общините имат право да поискат аванс в размер до 35%. 


Общият размер на финансовите средства, които се предвижда да бъдат предоставени за агломерациите над 10 000 еквивалентни жители по настоящата покана, заедно с отправената в края на м. юни 2010 г. покана, е в размер на 1 200 000 000 лева. С това в голяма степен се покриват най-спешните нужди с оглед постигане на изискванията на законодателството в областта на околната среда за всички 124 агломерации. 


Консултации по подготвяните проекти ще се провеждат в рамките на приемния ден по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Заявки за участие в приемния ден се подават предварително по електронна поща (ope@moew.government.bg).


ПОКАНА 
за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

 

 

ФОРМУЛЯР за кандидатстване

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към формуляра за кандидатстване

 

ДОГОВОР с приложения

 

СПИСЪК на агломерациите


 

 

Краен срок:

 

01.11.2010г.

31.01.2011г.

30.06.2011г.

Wed, 18 Aug 2010 14:42:30 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/36/
ОПРР - Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции http://eurofunds.bg/viewproject/40/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

Настоящата схема цели:

- Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;

- Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически потенциал.

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 161 общини. За дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на Националния институт за недвижимо културно наследство, са допустими като кандидати всички общини на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

- Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация;
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
- Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
- Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Проектните предложения се подават на адрес:


гр. София, п. к. 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие"
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети"

Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 януари 2011 г, 16:00 ч. местно време.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреси: www.mrrb.government.bg и www.bgregio.eu.


Пакет документи за кандидатстване
Насоки за кандидатстване
Договор

Заповед за одобрение на пакета документи


Потенциални бенифициенти са 161 общини с население над 10 хиляди жители (всички 264 общини на територията на Република България за дейности, свързани с недвижими културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на НИНКН

Mon, 16 Aug 2010 16:26:54 -0700 http://eurofunds.bg/viewproject/40/